Breddning, del 1: Invandringspolitik

Jag har tidigare spånat fritt kring olika reformer jag tycker att Piratpartiet skall förespråka, men idag tänkte jag jag faktiskt följa den mall Anna Troberg föreslog i sin uppmaning till alla pirater att delta i partiets förnyelsearbete. Jag hakar på Calandrella, som startat en bloggserie på ämnet. Jag har tidigare skrivit om en motion till Ung Pirats politiska konferens i november, om arbetskraftsinvandring och terminsavgifter (motionstexten finns även i motionspaddan), men idag tänkte jag alltså ta in ett lite bredare perspektiv. Här kommer således lite mer strukturerade tankar om liberaliserad invandringspolitik.
Värderingar
Piratpartiet står för fri och mångfaldig kultur. Att det då kommer människor till Sverige, från andra kulturella bakgrunder, ser vi som en tillgång. Mångkultur är något vi bejakar, och därför måste vi även bejaka invandringen.

Vi står även för fri, nätneutral spridning av information, och vad är människor om inte organiska lagrings- och produktionsmedier för information? Enligt nät neutralitetens och informationsfrihetens principer, bör vi alltså förespråka en nedmontering av de hinder som finns för att invandra till Sverige.

3. Visioner
Piratpartiet förespråkar mångfald, inte enfald. För att den svenska mångkulturen skall kunna frodas vill vi se att fler invandrar till Sverige, inte färre. En humanare asylpolitik, och sänkta krav, lättare regler, och utökade möjligheter för att få uppehållstillstånd är nödvändigt för detta. Staten skall inte heller använda det svenska medborgarskapet som ett verktyg för kulturell likriktning. Med fri och mångfaldig kultur bygger vi det nya kunskapssamhället.

4. Sakpolitik
Permanent uppehållstillstånd till alla utbytesstudenter som tar examen i Sverige: Som det ser ut idag, har många utbytesstudenter svårt att få uppehållstillstånd efter fullgjord utbildning på svenskt universitet eller högskola för svenska skattepengar. Alliansen ”löste” detta genom att införa terminsavgifter, men vi tycker en bättre lösning är att låta människor som uppvisat arbetsvilja med högre utbildning, och som uppenbarligen kunnat integreras med det svenska samhället, stanna här för att jobba och betala skatt.

Deportera inte HBT-flyktingar till garderoben: I svensk migrationsförvaltning har vi idag ett helt vansinnigt förfarande, där HBT-flyktingar som kommit hit av rädsla för mord och misshandel i sitt hemland, nekas asyl med motiveringen att om de bara stannar i garderoben så behöver de ju inte vara oroliga för något. Detta är inte värdigt ett civiliserat samhälle.

Alla hatbrottsoffer har asylskäl: Detta hör ihop med punkten ovan, men är mer av en catch-all. Romer som trakasserats för sin etnicitet skall inte kunna utvisas med rådet att de skall vara ”mindre romska”, lika lite som judar som trakasserats för sin religion skall utvisas med rådet att vara ”mindre judiska”. Vi har hatbrottslagstiftning i Sverige, därför att vi anser att vissa former av socialt förtryck särskilt måste bekämpas och offren för fördomarna skyddas. Det är då rimligt att vi även skyddar offer från sådana fördomar, även om de kommer utomlands ifrån.

Inget svenskt språkkrav för medborgarskap: Språket är en fundamental beståndsdel i det utbyte av politiska idéer som är nödvändigt för att delta i en demokrati, så teoretiskt sett kunde man kräva att man kan något språk för att bli svensk medborgare. Det finns emellertid inget intrinsikalt med den svenska nationsstaten som gör det svenska språket, som vi förstår begreppet idag, till något mer än ett användbart verktyg. Dess fortlevnad är inget imperativ, och staten skall inte syssla med den språkliga (och språkkulturella!) likriktning som krav på svenskkunskaper för medborgarskap innebär.

Inför ett Blue Card i EU: Man har under en tid pratat till och från om att införa ett ”Blue Card” i EU (efter Amerikansk modell med Green Card) för att göra det lättare för människor som bor utanför EU att få uppehållstillstånd här. Detta initiativ skall Piratpartiet stödja.

Bibehåll Schengen-samarbetet: Det har på senare tid förts vissa oroväckande diskussioner bland EUs medlemsstater om att inskränka den fria rörligheten i Schengenzonen av diverse skäl. Schengensamarbetet är ett strålande och framgångsrikt sätt att utöka fri rörlighet, och en inskränkning av den friheten vore djupt olycklig. Piratpartiet skall därför motverka alla sådana tendenser och istället förespråka utökning av samarbetet där det är möjligt.

Riv alla tullar: Fri rörlighet betyder fri rörlighet, och inget annat. Vi har i teorin sådan fri rörlighet inom Schengen och den Nordiska Passunionen, men trots det finns det ännu tullstationer i Sverige, på farleder till länder nordiska och Schengenländer. Dessa tullstationer skall läggas ner, utan några krusiduller.

Höj flyktingkvoterna: What it says on the tin. Sverige har en åldrande befolkning, och vi behöver nytt blod. Höjda flyktingkvoter kommer förhoppningsvis att avhjälpa hotbilden med en uppochnedvänd ålderspyramid.

Arbeta för högre flyktingkvoter i andra EU-länder: Sverige har förhållandevis hög invandring, om man ser till resten av västvärlden. Detta är synd, inte för att vi har hög invandring, utan för att andra länder har låg. Särskilt i asylfrågor är det dags att de andra EU-länderna började ta sitt ansvar genom att ta emot fler flyktingar.

Annonser
Det här inlägget postades i Piratpartiet. Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till Breddning, del 1: Invandringspolitik

 1. Jag är arbetslös just p.g.a. arbetskraftsinvandring från bl.a. Sibirien & Sydafrika. Jag har t.ex. sökt doktorandtjänster inom fysik men inte fått dem p.g.a. att någon arbetskraftsinvandrad fått dem. Vad jobbar du med för yrke som inte är utsatt för konkurrens från arbetskraftsinvandring?

 2. Om arbetskraftinvandringen stoppades så skulle svenska företag tvingas välja de tekniker som programmerarna anser vara rätt. P.g.a. .Net-arbetskraftsinvandringen fördröjs den nödvändiga avvecklingen av sluten källkodsinfrastruktur här.

 3. Nicholas Miles skriver:

  Du menar att du inte fick tjänsterna du sökte, därför att någon som var mer kompetent än du också sökte dem, och sedan fick dem? På vilket sätt är det dåligt? Det innebär ju bara att vi har mer kvalificerade doktorander än vi skulle ha haft annars.

  • Jag tror att jag inte fick dem p.g.a. diskriminering av rasistiska, etniska, ålders & politiska skäl. Egentligen var jag mer meriterad. Jag har bl.a. ett efternamn som anses vara judiskt men som i mitt fall kommer från en metallurg (mästare) från Vallonien på 1400-talet. Dessutom är jag 44 år så det kan även vara åldersdiskriminering. För det tredje så är jag verkligen för öppen källkod & öppenhet inom vetenskapen & jag tror det är mindre polulärt bland professorer som vill starta nya företag baserade på sluten källkod & patent. Jag är alltså diskriminerad p.g.a. att jag verkligen delar Piratpartiets politik. Jag har inget emot om man tillåter arbetskraftsimport av verkliga mästare som jobbar med utveckling av öppen källkod & på så sätt delar med sig av sina kunskaper. Med facit i hand kan man säga att de som tog jobb från mig inte har åstadkommit något. Jag har åtminstone en hel del populära produkter trots orimliga arbetsvillkor (jag får ju egentligen bara söka jobb) och hade förmodligen blivit en aktad vetenskapman om jag fått chansen.

   • Nicholas Miles skriver:

    En aktad vetenskapsman vars hypoteser alltid går ut på att problem och motgångar måste vara någon annans fel?

 4. calandrella skriver:

  Fantastiskt kul att det blir mer debatt om utveckling av partiet! Jag håller med dig om det mesta i detta inlägg, men är desto osäkrare på om Piratpartiet är rätt parti att driva frågorna – det var väldigt mycket breddning i dessa förslag. Förhoppningsvis blir det en debatt i kommentarsfältet som mynnar ut i fler argument och slutsatser. Inväntar intresserat ditt nästa inlägg, och funderar samtidigt på vilket område jag ska ta upp härnäst.

 5. Nicholas Miles: Självklart har Mob_i_L en poäng. Att vi får ne mer kvalificerad arbetskraft gör ju att vi får en bättre produktion i landet. Då kan vi öka den sociala välfärden för de arbetslösa eller minska arbetstidsnormen.

  • Stämmer inte att .Net-utvecklare är mer kvalificerade än dem som använder öppna system — snarare tvärtom. Så länge arbetsgivarna kan stänga öppen källkodsutvecklare ute genom att importera hunsade proprietära utvecklare så kommer de göra det. Ni filosofer, socionomer, psykoterapeuter bryr er tydligen inte om att öppen källkodsutvecklarna går under p.g.a. arbetskraftsimport & outsourcing. Jag kräver inte att bli rik — bara att få jobba med det som jag utbildat mig till & som samhället hela tiden sagt skall leda till jobb.

   • Nicholas Miles skriver:

    I så fall har du helt missförstått vår politik. Vi har aldrig varit intresserade av några statliga garantier för att folk skall få jobba med vad de vill. Vi har inga planer på att hålla gamla kulturmonopol under armarna bara att de inte vet hur de skall tjäna pengar i den nya informationsteknologins värld, eftersom det inte är politikens jobb. Vi lever i en marknadsekonomi, och då ligger det inte på det offentligas bord att se till så att folk får jobba med vad de vill. Det är ingen naturlag, det är ingen mänsklig rättighet, och det inte en fråga Piratpartiet någonsin drivit, eller kommer att driva.

   • Ditt system är begränsat så jag kan inte svara på ditt inlägg utan måste svara på mitt eget. Du har valt ett system som försvårar en demokratisk debatt.

    De yken du valt, socionom & psykoterapeut, är något som idag försörjs av skattepengar. Jag tycker vi skall avskaffa socionomerna och införa medborgarlön. Socionomerna idag sysslar mest med att snoka i folks kylskåp & med våld föra barn till psykiatriska kliniker i strid med mänskliga rättigheter. Tidigare sysslade ni med att remittera folkgrupper till tvångssterilisering. Ingen förlust om det yrket försvinner för gott. Du kan hanka dig fram som icke skattefinansierad psykoterapeut. Hade vi haft medborgarlön för svenska medborgare i Sverige så hade jag kunnat hanka mig fram som egen företagare & hade inte varit tvungen att söka jobb. Vi måste också försvåra för invandrare att bli medborgare i Sverige så att inte kostnaden för medborgarlönen blir för hög.

    Jag är för att förbjuda arbetskraftsinvandring som leder till mindre informationfrihet. Om t.ex. FRA vill importera utländska experter skall vi då tillåta det? Endast personer med en kompetens som vida överstiger de mest kompetenta arbetslösa och som jobbar till 100% med öppen källkod borde få arbetskraftsinvandra. Det är de arbetslösa som skall ha vetorätt men då skall de också vara beredda att ta jobbet och vara i närheten av kompetensen hos den som arbetgivaren ville ta in.

 6. Nicholas Miles skriver:

  Isak: Var inte bättre produktion snarare min poäng än hans? 😛

  Calandrella: Ja, problemet i PP är ju att vi inte har haft så mycket debatt om nya sakfrågor, så jag tror det är bra att de diskuteras mycket och grundligt.

  Vad gäller kopplingen till piratideologin, tycker jag (så klart) den är solklar: Piratpartiet står för informationsfrihet och mångkultur, och då ser jag ökad invandring som en förlängning av det.

  • Informationsfriheten hotas p.g.a. den proprietära arbetskraftinvandringen. Privata & offentliga arbetsgivare kommer aldrig att anställa öppen källkodsutvecklare så länge det går bra att importera proprietära. Jag bryr mig inte om vilken kultur man har så länge man inte har en kultur som vill förbjuda & inskränka de andra. Lars Vilks har t.ex. förhindrats att yttra sig.

 7. Jo självklart. Bara medlar.

  Och för att vara tydlig. En persons rätt att flytta till ett rikare land för att fly förtryck är för mig i regel överställt rätten till anställning.

  • Jo förvisso, men de som arbetskraftsinvandrade och tog de jobb som jag kunde fått var inte förtryckta. Man får inte utbildning upp till MSc-nivå om man tillhör en förtryckt grupp i ett samhälle. Att de samhällena skickar hit dem kan vara ett sätt att skapa lediga tjänster i sina länder på bekostnad av vårt land.

 8. Jag har fått veta att artikelförfattaren utbildar sig till socionom & psykoterapeut. Som sådan behöver han inte frukta konkurrens från arbetskraftsinvandrare. De ökade psykosociala problem som arbetskraftinvandringen leder till ger honom fler arbetsmöjligheter. Han för alltså en egoistisk politik för att själv bli rik. Bra att det är avslöjat. Då kan vi ignorera hans politik för ökade psykosociala problem. Hans vision av samhället är att naturvetarna & ingenjörerna tvingas bli socialfall med psykiska problem eller tvingas utvandra & bli nästan lika hunsade på andra platser. Programutvecklingsarbetet i hans samhälle skall utföras av hunsade utvecklare som är likgiltiga inför öppen källkod. Om det nu inte är helt outsourcat till utlandet. OK, vissa naturvetare kan överleva i det svenska samhälle artikelförfattaren föredrar: biologer/geologer specialiserade på svenska arter/bergarter & läkare & lärare. Detta anser jag är en felaktig politik. Bättre att stänga gränserna för arbetskraftsinvandring så att företagen tvingas att välja fria öppenkällkodsutvecklare och att Sverige visar vägen framåt för andra länder. Det finns ingen brist på programutvecklare i Sverige om man vill anställa dem som är för öppen källkod.

  • Nicholas Miles skriver:

   Och barnamord. Vi måste döda vart tionde barn, också. För att verkligen maximera antalet traumatiserade människor i samhället som jag kan behandla. Och tortyrporr på Bolibompa.

   • Ni socionomer & psykoterapeuter arbetar inte så uppenbart politiskt inkorrekt. Ni skapar i stället psykosociala problem genom att vara överdrivet politiskt korrekta. Dock är psykiatrerna ännu värre än psykoterapeuterna ty de torterar folk under traumatiska former med tvångs-ECT (elchocker av hjärnan) som leder till minnesförlust m.fl. hjärnskador. Innan dess ger de dock överdoser av nervgifter som de påstår är mediciner men som ger svåra biverkningar typ decimeterstora skakningar & extrem muntorrhet som hindrar tal förutom kemisk lobotomi. Bägge dessa behandlingar sker innan den rättsliga prövningen om huruvida tvångsintagning var laglig eller ej i Förvaltningsrätten. Den rättegången blir därmed orättvis. Detta tycker jag Piratpartiet borde arbeta emot och det är en viktigare breddning än arbetskraftsinvandringsfrågan, ty ingen har rätt att radera minnet på någon annan mot hans/hennes vilja. Vi anser ju inte att myndigheter skall få gå hem till folk och radera deras hårddiskar, men att radera minnet i mänskliga hjärnor verkar vara OK enligt många.

  • Jag hoppas att Nicholas också kan ge dig terapi för din identitetsuppfattning. När du för en diskussion med Nicholas kan du ju tilltala honom personligen, för Nicholas är samma person som Nicholas. Och Nicholas är – kan jag upplysa dig om – även samma person som artikelförfattaren.

   Fast det kanske fanns andra skäl till att du bestämde dig för att dunkelt byta pronomen? Vad vet jag, jag är blott en simpel filosof 🙂

   • Jo, jag postar samma kommentar i andra forum & då tycker jag det är onödigt att sprida en ung mans namn i ett negativt sammanhang. Han kanske tänker om en dag och inser att import av proprietära utvecklare/doktorander är fel.

 9. Perry skriver:

  En sak som dessa småpartier som V, MP och nu Piratpartiet verkar ha svårt för att se är hela sammanhanget i frågor som dessa. När ekonomi och snällhet krockar.

  Fri invandring, vilket verkar vara det slutliga målet, fungerar endast i ett samhälle utan välfärd. Om vi rev ner gränserna i ett land med välfärd som Sverige skulle översvämmas med folk som i stort endast sökte en del av vårt välstånd.
  Däremot fungerade det förhållandevis bra i Amerika under immigrationstiden då alla som flyttade in fick stå på egna ben, det enda som de försågs med var en plätt land. Något som ofta används som exempel.

  Så hur har ni tänkt det?
  1. Skapa ett grundliberalt samhälle utan statlig inverkan (utan välfärd).
  2. Dela kakan så länge den räcker.
  3. Någon helt annan teknik som jag inte kan se, berätta gärna i sådana fall.

  Mvh Perry

 10. Ping: Politiska samtal galore! | Anna Troberg

 11. Nicholas Miles skriver:

  Anledningen till att den här bloggposten inte innehåller några argument för hur fri invandring skulle kunna genomföras är att den inte heller innehåller några förslag på fri invandring.

 12. Ping: Forskningspolitik för Piratpartiet | Henrik Brändén

 13. Karl skriver:

  Vad i helvete är detta? Sluta slösa tid på att omfamna politiken som förs av 7/8 partier och lägg ner energin på att föra politik som för närvarande alla andra partier tiger ihjäl.

 14. Ping: opassande » Blog Archive » Piratpartiet växer

 15. Karl: Varför inte bara föra den bra politiken istället?

  Perry: MP är knappast ett ”småparti”.

 16. Ping: Skola, datorer och binär alfabetism | Sagor från livbåten

 17. Ping: Forskningspolitik för Piratpartiet | Henrik B

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s